Huijbregts Bouw, klik voor de homepage.
Huijbregts Bouw.

Door het bekijken van de internetsite van Huijbregts Bouw en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Huijbregts Bouw heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Huijbregts Bouw staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Huijbregts Bouw aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Huijbregts Bouw wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Huijbregts Bouw garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert.

Huijbregts Bouw, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Huijbregts Bouw internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Huijbregts Bouw internetsite. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Huijbregts Bouw, de inhoud van de Huijbregts Bouw internetsite over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de Huijbregts Bouw internetsite en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Copyright 2003-2022 Huijbregts Bouw.